童话村影院
Đăng ký nhận tin
Các tiện ích
 Hỏi đáp
 Thời tiết
 Tỷ giá
 Checkmail
Hệ thống siêu thị

H�� th��ng Siêu th�� Do's Mart
Khuyến mại siêu thị
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me��!
Ban Giám ����c
Thống kê truy cập
Online: 2
Visited: 412.799
Giới thiệu
C��NG TY C�� PH��N TRUNG T��N - TRUNGTIN JSC
LÔ GÔ...
Tin tức
CHO THU�� M��T B��NG T��A NH��
 
 

Công ty c�� ph��n Trung Tín

Phòng Kinh doanh

____________

C��ng hòa xã h��i ch�� ngh��a Vi��t Nam

����c l��p – T�� do – H��nh phúc

____________

 

TH�� NG��

Kính g��i: Các c�� quan, ����n v��, T�� ch��c, Cá nhân trong và ngoài n����c

D�� án Tòa nhà v��n phòng d��ch v�� Trung Tín do Công ty c�� ph��n Trung Tín làm ch�� ����u t��. V��i t��ng di��n tích xây d��ng 22,896m2, tòa nhà ������c xây d��ng v��i chi��u cao 12 t��ng n��i 2 t��ng h��m  và ������c thi��t k�� theo tiêu chu��n v��n phòng cao c��p, h�� th��ng k�� thu��t hi��n ����i, ����ng b�� v��i ����y ���� các d��ch v�� và ti��n ích ��a d��ng.

Tòa nhà Trung Tín có ��u th�� l��n v�� m��t v�� trí, t��a l��c trên ������ng Nguy��n Hoàng, qu��n Nam T�� Liêm, có m��t c��t 40m, k��t n��i v��i ������ng Ph��m Hùng, Tôn Th��t Thuy��t, Hàm Nghi, Lê ����c Th��. Tòa nhà n��m t��i trung tâm qu��n, có t��m nhìn ����p, m��t ti��n h����ng Nam và g��n các công trình tr��ng ��i��m qu��c gia, các trung tâm hành chính. ��ây s�� là m��t v�� trí lý t����ng cho các t�� ch��c, cá nhân ����t tr�� s�� và v��n phòng giao d��ch.

                Giá cho thuê ch�� t�� $8/m2/tháng

                Kính m��i ����n tham quan Tòa nhà ���� ������c t�� v��n chi ti��t h��n.

                Trân tr��ng cám ��n!

(Ban lãnh ����o Công ty)

��ã ký

 

 

M��i chi ti��t xin liên h��: Phòng Kinh doanh – Công ty c�� ph��n Trung Tín

����a ch��: Lô ����t s�� 7 ������ng Nguy��n Hoàng, ph����ng M�� ��ình 2, qu��n Nam T�� Liêm, Hà N��i

Hotline: 0939 364656 (Ms.Linh)

 

 
 
Dự án
T��A NH�� TRUNG T��N - B��NH VI��N TRUNG T��N- TRUNGTIN BUILDING
Hi��n nay ti��n ���� thi công công trình Tòa nhà Trung Tín ��ang ti��n tri��n r��t t��t và ����t ti��n ���� ���� ra. Công trình ��ang thi công t��i t��ng th�� 8 v��i không khí r��t kh��n tr����ng,h��ng say c��a ����i ng�� K�� s��, công nhân viên công ty và các nhà th��u nh��m ����a công trình s��m hoàn thành theo ��úng l�� trình !
 
奇米影视盒首页
Click here : upload/FCK/so do trung tin hospital.png


Siêu thị và Dịch vụ
H�� th��ng c��a hàng vàng b��c
Công ty C�� ph��n Trung Tín có các h�� th��ng c��a hàng vàng, b��c t��i các ����a bàn: Qu��n C��u Gi��y và huy��n T�� Liêm nh��m ph��c v�� khách hàng trong và ngoài ����a bàn ho��t ����ng.

Ph����ng châm c��a chúng tôi là: Luôn ����t uy tín, ch��t l����ng lên hàng ����u.
Videos clips

Get the Flash Player
to see this player.

   
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Dự án điển hình

Trung t��m d��ch v�� cao c��p và khách s��n 5 sao thành ph�� Thái Nguyên

Ch�� Thái - TP Thái Nguyên

Ch�� Ba Hàng-Ph�� Yên-Thái Nguyên

Trung T��m Th����ng M��i B��c Giang - TP B��c Giang
 
奇米影视盒首页