Đăng ký nhận tin
Các tiện ích
 Hỏi đáp
 Thời tiết
 Tỷ giá
 Checkmail
Hệ thống siêu thị
Khuyến mại siêu thị
Hỗ trợ trực tuyến
Skype Me™!
Ban Giám đốc
Thống kê truy cập
Online: 4
Visited: 448.672
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
 
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 

Giải thích sơ đồ
1. Hội đồng quản trị :

+ Chức năng và nhiệm vụ :

- Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty do Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ra, số thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định.

- Quyết định chiến lược phát triển của Công ty 

- Quyết định phương án đầu tư. 
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty. 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác của Công ty,
quyết định mức lương và lợi ích, khác của các cán bộ quản lý.

-  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, Quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác.

- Trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên đại hội đồng cổ đông. 
- Duyệt chương trình nội dung tài liệu, phục vụ họp đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.

- Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại.

- Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty .

+ Quyền hạn và trách nhiệm :

- Hội đồng Quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về những sai phạm trong quản lý, vi phạm điều lệ, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty.

- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
- Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, phó giám đốc điều hành Công ty, cán bộ quản lý các đơn vị khác trong Công ty cung cấp thông tin và tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2.Tổng Giám đốc Công ty :

+ Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:
-Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật.

- Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của C.ty.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn.

- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị, phê duyệt kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm; các quy chế điều hành quản lý Công ty; quy chế tài chính, quy chế lao động tiền lương; quy chế sử dụng lao động..v.v., kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

- Quyết định các biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất.
- Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh: Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các trưởng phòng ban, các chức danh tương đương và cán bộ công nhân viên dưới quyền trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

- Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.
- Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của HĐQT, chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp HĐQT.

- Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án có liên quan đến quyền lợi của Công ty khi được Hội đồng quản trị uỷ quyền bằng văn bản.

+ Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc:
- Giám đốc là người có quyền quyết định cao nhất về điều hành Công ty.

- Từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ và trái Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đồng thời phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm soát.
- Tuyển dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng khen thưởng kỷ luật đối với người lao động theo quy chế của Hội đồng quản trị phù hợp với Bộ luật lao động.

- Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch họa, hoả hoạn, sự cố ... và chịu trách nhiệm về quyết định này, đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.

- Chịu sự kiểm tra giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện điều hành của Công ty.
+ Cấp báo cáo : Hội đồng quản trị Công ty.

+ Uỷ quyền khi vắng mặt: Các phó giám đốc.

2. Phó giám đốc dự án:

+ Chức năng và nhiệm vụ: 
- Tham gia điều hành hoạt động các dự án của Công ty.

- Tiếp thị tìm kiếm công trình.
- Quản lý điều hành xây lắp các công trình theo phân công trong BGĐ.
- Tham gia công tác đầu tư chiều sâu thiết bị, kinh doanh phát triển nhà, các dự án đầu tư của công ty.
- Quản lý chất lượng, tiến độ.

+ Cấp báo cáo: Giám đốc công ty.

+ Uỷ quyền khi vắng mặt: Các trưởng phòng ban, bộ phận liên quan.

3. Phó giám đốc kinh doanh :

+ Chức năng và nhiệm vụ: 
- Tham gia điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

-Tiếp thị tìm kiếm các nguồn hàng.
-Quản lý điều hành mọi hoạt động về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

+ Cấp báo cáo: Giám đốc công ty.

- Uỷ quyền khi vắng mặt: Các trưởng phòng ban, bộ phận liên quan.

4. Phó giám đốc Tài chính :

+ Chức năng và nhiệm vụ: 
-Tham gia điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ký kết các hợp đồng kinh tế theo luật định .
- Tham mưu cho Giám đốc về việc bảo toàn và sử dụng nguồn vốn.
- Quản lý điều hành mọi hoạt động về lĩnh vực Tài chính của Công ty.

+ Cấp báo cáo: Giám đốc công ty.

- Uỷ quyền khi vắng mặt: Các trưởng phòng ban, bộ phận liên quan.

5. Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính:

+ Công tác tổ chức:
- Lập kế hoạch nhân sự hàng năm.
- Lập kế hoạch đào tạo, nâng bậc, tuyển dụng.
- Lập các báo cáo liên quan đến tổ chức, nhân sự.

- Lập và lưu giữ hồ sơ CBCNV công ty.
- Theo dõi, cập nhật và phổ biến các văn bản pháp quy, hướng dẫn về tổ chức, nhân sự.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, nội quy lao động. Đề xuất với giám đốc công ty về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, kết thúc, thuyên chuyển cán bộ.
- Theo dõi và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Theo dõi và thực hiện các công việc khác liên quan tới tổ chức, tiền lương, bảo hộ lao động.

+ Công tác hành chính:

- Tổ chức việc hoạt động hành ngày của bộ máy công ty.
- Thực hiện việc giao tiếp về hành chính với bên ngoài.

- Quản lý và theo dõi tài sản, văn phòng của công ty.
Điều động và quản lý hoạt động của các xe ôtô 4 bánh phục vụ các hoạt động của bộ máy công ty.
- Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty các biện pháp nâng cao đời sống CBCNV.

- Các nhiệm bất thường khác do Ban giám đốc giao.

6. Phòng Quản lý dự án :

+ Chức năng:

- Tham mưu với giám đốc công ty về kế hoạch SXKD và các chiến lược phát triển công ty.
- Theo dõi và báo cáo BGĐ về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng kỳ.
Nghiên cứu, cập nhật các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật phục vụ cho các lĩnh vực SXKD của công ty.
- Tìm kiếm, tiếp thị và đấu thầu các dự án.
- Theo dõi và báo cáo Giám đốc công ty tình hình thực hiện các dự án. Tham mưu cho Giám đốc công ty về tổ chức, biện pháp thực hiện các dự án.
- Tham mưu với Giám đốc công ty trong công tác đầu tư chiều sâu phục vụ SXKD.

+ Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch SXKD, báo cáo kế hoạch SXKD hàng kỳ.

- Theo dõi và báo cáo BGĐ về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng kỳ.

- Tham mưu với Giám đốc công ty các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD và các biện pháp để tăng trưởng.

- Cập nhật, nghiên cứu, lưu giữ, phổ biến, hướng dẫn thực hiện cho các bộ phận liên quan (các ĐXD, Xưởng, các công trình trực thuộc...) và báo cáo BGĐ công ty về các quy định của Pháp luật (các văn bản pháp quy, quy phạm, Tiêu chuẩn, hướng dẫn, thông tư...) liên quan đến các hoạt động SXKD của công ty.
- Cập nhật, nghiên cứu, đề xuất với BGĐ các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực SXKD của công ty nhằm cải tiến công nghệ, kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong SXKD.
- Tiến hành nghiên cứu thị trường, công tác tiếp thị và đấu thầu các dự án.

- Lập báo cáo đầu tư thiết bị chiều sâu.

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng, ATLĐ các dự án. Cùng các phòng ban, bộ phận khác kết hợp và hướng dẫn các ĐXD lập biện pháp, tiến độ thực hiện dự án, công tác nghiệm thu, hoàn công, thanh toán, quyết toán và bảo hành công trình.
Lập báo cáo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, quý, năm...) tình hình thực hiện các dự án.

- Các nhiệm bất thường khác do Ban giám đốc giao.

7. Phòng Tài chính kế toán:

+ Chức năng:

- Tham mưu với Giám đốc công ty trong quản lý và điều hành quá trình sử dụng vốn của công ty.

- Theo dõi và báo cáo giám đốc công ty tình hình sử dụng vốn công ty.

- Cung cấp kịp thời, chính xác mọi thông tin về tình hình hoạt động SXKD, tham mưu với BGĐ sử lý kịp thời trong quá trình điều hành sản xuất.

+ Nhiệm vụ:

- Ghi chép, phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ mọi phát sinh thu, chi trong quá trình SXKD.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính của Công ty theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tài chính theo chế độ Nhà nước, hướng dẫn của TCT quy định cho các doanh nghiệp.

- Phân chia lợi nhuận thực hiện theo điều lệ và chế độ phân phối lợi nhuận của nhà nước.

- Đề xuất với Giám đốc công ty Quy chế tính lương, thưởng, trợ cấp ... của CBCNV. Theo dõi, tính lương và thanh toán lương cho CBCNV theo quy chế hiện hành của Công ty đã được phê duyệt.
- Kết hợp với các bộ phận chức năng khác lập kế hoạch SXKD của công ty.
- Các nhiệm bất thường khác do Ban giám đốc giao.

8. Phòng Kinh doanh :

+ Chức năng :
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn.

- Khai thác, tìm kiếm các nguồn hàng.

- Quảng bá thương hiệu.

- Phát triển thị trường.

- Phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược thúc đẩy doanh số.

+ Nhiệm vụ :

- Kiểm tra hàng hóa tồn kho, hàng quá hạn, hàng có chất lượng kém để xuất trả.

- Lên đơn đặt hàng.

- Liên hệ với nhà cung cấp để đặt hàng.

- Ký kết các hợp đồng kinh tế.


 
 
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN - TRUNGTIN JSC
 • Tòa Nhà Trung Tín - Bệnh viện Đa khoa Trung Tín
 • Ngành nghề hoạt động kinh doanh
 • Chiến lược phát triển công ty
 •  
     
  Tìm kiếm thông tin
  Liên kết website
  Dự án điển hình

  Trung tâm dịch vụ cao cấp và khách sạn 5 sao thành phố Thái Nguyên

  Chợ Thái - TP Thái Nguyên

  Chợ Ba Hàng-Phổ Yên-Thái Nguyên

  Trung Tâm Thương Mại Bắc Giang - TP Bắc Giang
   
  @ 2007 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Trung Tín
  Đ/c: Tòa nhà SUCED, số 108 đường Nguyễn Hoàng, P. Mỹ Đình 2, Q.NamTừ Liêm, TP.Hà Nội
  Điện thoại: 024 730 888 18, Fax : 024.3795.0764 - Email: info@trungtinjsc.vn